Algemene voorwaarden voor de koop en verkoop van softwarelicenties door License Partners B.V. te Almere (“License Partners”) en haar wederpartij (“Opdrachtgever” dan wel “Leverancier”). Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1. Aard van de dienstverlening

1. De dienstverlening van License Partners bestaat uit de verkoop van een of meer softwarelicenties aan Opdrachtgever, dan wel, indien van toepassing, de inkoop van License Partners van een of meer softwarelicenties bij Leverancier.
2. In beide gevallen gaat het om licenties voor standaardsoftware die tegen een eenmalige vergoeding en met eeuwigdurend gebruiksrecht met toestemming van de rechthebbende op de software voor de eerste maal op de Europese markt zijn gebracht.
3. De gebruiksomvang van een licentie is beperkt tot de gebruiksomvang zoals die blijkt uit de licentievoorwaarden van de rechthebbende op de betreffende software en die van toepassing zijn voorafgaande aan de verkoop, behoudens voor zover uit de toepasselijke wet- en regelgeving anders voortvloeit. Gebruiksrechten worden overgedragen voor de in de offerte respectievelijk opdrachtbevestiging van License Partners benoemde versies van de software.
4. License Partners levert geen installatiediensten, adviesdiensten of vergelijkbare diensten. Opdrachtgever en Leverancier zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het op correcte wijze in respectievelijk buiten gebruik nemen van de software en daarbij samenhangende vragen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen License Partners en Opdrachtgever of Leverancier, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever of leveringsvoorwaarden van Leverancier zijn niet van toepassing.
2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en of op eigen voorwaarden bedingen kan Opdrachtgever of Leverancier slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door License Partners zijn aanvaard.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met License Partners, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1. De door License Partners gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 7 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. License Partners is niet verplicht een aanvaarding na deze periode te accepteren, maar indien zij dit doet, is dit bindend voor Opdrachtgever dan wel Leverancier.
2. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw, andere belastingen, rechten of importheffingen die voor de levering of prestatie mochten worden geheven of ingevoerd, kosten van transport en verzekering, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel in deze algemene voorwaarden of in de opdrachtbevestiging is opgenomen.
3. Indien na het doen van een aanbieding, c.q. na het sluiten van een contract, één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, is License Partners gerechtigd de aangeboden, c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ingevolge voorzienbare omstandigheden.
4. Het in het voorgaande lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van softwarelicenties die ten gevolge van een wijziging van de valutakoers duurder zijn geworden.
5. Opdrachtgever kan License Partners niet verplichten tot levering tegen geoffreerde prijzen en leveringstermijnen indien mocht blijken dat één of meerdere gewenste softwarelicenties op het moment van opdracht niet voorradig zijn of dat op redelijke termijn niet zal zijn.

Artikel 4. Aankoop van licenties

1. Indien de overeenkomst strekt tot aankoop van licenties door License Partners van Leverancier, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.
2. Leverancier verkoopt aan License Partners de in de offerte vermelde licentierechten op standaardsoftware, zonder voorbehoud. De koopovereenkomst komt tot stand zodra License Partners de offerte schriftelijk (waaronder tevens verstaan per mail) heeft bevestigd.
3. Levering geschiedt door schriftelijke opgaaf van de betreffende licentierechten. Indien voor levering nadere handelingen nodig blijken te zijn, zal Leverancier deze per direct uitvoeren op verzoek van License Partners.
4. Leverancier staat ervoor in dat
• de betreffende licentierechten initieel met toestemming van de rechthebbende binnen de Europese Unie op de markt zijn gebracht tegen een eenmalige vergoeding;
• de betreffende licentierechten niet van beperkte duur zijn;
• de betreffende licentierechten niet gesplitst of anderszins onvolledig zijn;
• de aan de rechthebbende verschuldigde vergoedingen voor de licentierechten volledig voldaan zijn;
• zij License Partners volledig op de hoogte heeft gesteld van de laatst toepasselijke licentievoorwaarden van de rechthebbende op de betreffende software;
• de betreffende licentierechten bij Leverancier niet in gebruik zijn op het moment van levering daarvan aan License Partners, noch daarna.
5. Leverancier vrijwaart License Partners en haar klanten van alle aanspraken van rechthebbenden op de software in verband met een schending van een of meer van bovenstaande garanties en ter zake van inbreuk op auteursrechten of schendingen van de verkochte licenties, voor zover de aanspraken direct te herleiden zijn tot handelen van Leverancier onder de betreffende licentierechten.

Artikel 5. Verkoop van licenties

1. Indien de overeenkomst strekt tot verkoop van licenties door License Partners aan Opdrachtgever, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.
2. License Partners verkoopt aan Opdrachtgever de in de offerte vermelde licentierechten op standaardsoftware, zonder voorbehoud. De koopovereenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever de offerte tijdig heeft bevestigd.
3. Levering geschiedt door schriftelijke opgaaf van de betreffende licentierechten. Indien voor levering nadere handelingen nodig blijken te zijn, zal License Partners deze per direct uitvoeren op verzoek van Opdrachtgever.
4. License Partners staat ervoor in dat
• de betreffende licentierechten initieel met toestemming van de rechthebbende binnen de Europese Unie op de markt zijn gebracht tegen een eenmalige vergoeding;
• de betreffende licentierechten niet van beperkte duur zijn;
• de betreffende licentierechten niet gesplitst of anderszins onvolledig zijn;
• de aan de rechthebbende verschuldigde vergoedingen voor de licentierechten eenmalig is;
• de betreffende licentierechten bij leveranciers van License Partners niet in gebruik zijn op het moment van levering daarvan aan Opdrachtgever, noch daarna;
5. License Partners vrijwaart Opdrachtgever en haar klanten van alle aanspraken van rechthebbenden op de software ter zake van inbreuk op auteursrechten of schendingen van de verkochte licenties, voor zover de aanspraken direct te herleiden zijn tot handelen van License Partners onder de betreffende licentierechten.
6. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het bestellen van de juiste versie van een licentierecht. Een eenmaal afgenomen licentierecht kan niet worden geretourneerd anders dan na schriftelijke toestemming van License Partner.

Artikel 6. Levering en leveringstermijn(en)

1. Tenzij anders is overeengekomen zal levering plaatsvinden op het door Opdrachtgever of Leverancier opgegeven adres. Leverancier dient binnen 10 dagen na totstandkoming van de koopovereenkomst de toegezegde licenties te leveren.
2. Door License Partners opgegeven leveringstermijnen worden geacht een zorgvuldige schatting te zijn en overschrijding daarvan kan geen reden zijn voor ontbinding van de overeenkomst tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen.
3. Het is License Partners toegestaan deelleveringen te verrichten, waarbij iedere deellevering apart zal worden gefactureerd.
4. License Partners is op geen enkele wijze aansprakelijk indien softwarelicenties niet kunnen worden geleverd.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling door License Partners aan Leverancier zal geschieden binnen 10 dagen na ontvangst factuur dan wel leverdatum indien later, in Euro’s op een door Leverancier op te geven Nederlandse bankrekening.
2. Betaling aan License Partners door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door License Partners aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Indien betaling uitblijft binnen 7 dagen na de betalingstermijn, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke handelsvertragingsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsvertragingsrente geldt.
4. De door License Partners te leveren gebruiksrechten blijven, tot volledige betaling is verricht, eigendom van License Partners.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever of Leverancier zullen de vorderingen van License Partners en de verplichtingen van Opdrachtgever of Leverancier jegens License Partners onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Opdrachtgever doet afstand van het recht op verrekening.
8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht is iedere Opdrachtgever hoofdelijk voor de betaling van het gehele bedrag van de factuur aansprakelijk.
9. Indien Opdrachtgever het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren aan License Partners binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk mee te delen. Na die datum kunnen facturen niet meer worden betwist.
10. Een reclame ten aanzien van bepaalde prestaties schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van die prestaties niet op.
11. Opdrachtgever staat License Partners nadrukkelijk toe de vordering op basis van de factuur over te dragen aan een derde partij zoals bijvoorbeeld een factoringmaatschappij.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Indien License Partners aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
A. Behoudens in geval van een vrijwaring door License Partners is de aansprakelijkheid van License Partners beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, echter met dien verstande dat de aansprakelijkheid van License Partners maximaal een bedrag van € 10.000,00 bedraagt.
2. De in het vorige lid opgenomen beperking van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van License Partners of haar leidinggevende-ondergeschikten.
3. License Partners is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade van afnemer of derden, waaronder schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of reputatieschade.
4. License Partners is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeskundig gebruik door Opdrachtgever van softwarelicentierechten geleverd door License Partners.
5. License Partners is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van een uitvoeringstermijn.
6. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, almede indien Opdrachtgever License Partners niet binnen 3 weken na het constateren van de schade (of het moment dat Opdrachtgever de schade redelijkerwijs had moeten constateren) op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

Artikel 9. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop License Partners geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor License Partners niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. License Partners heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat License Partners haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van License Partners opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door License Partners niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien License Partners bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Op elke aanbieding en overeenkomst tussen License Partners en Opdrachtgever of Leverancier is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van License Partners is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 11. Overige bepalingen

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 11, is iedere partij slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is License Partners steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

U kunt onze Algemene Voorwaarden hier downloaden als PDF.